In English

Reseptit

Hyväksyttyihin resepteihin voidaan tarvittaessa liittää muita oheistietoja, kuten tilaustietoja. Esim. SAP-järjestelmästä tulevat tilaustiedot kirjautuvat tietokantaan erillisen liitännän kautta.

Hyväksyttyjen reseptien lähetys automaatiojärjestelmään tapahtuu manuaalisesti käyttöliittymästä lähetyspainiketta painamalla tai tarvittaessa automaattisesti esim. SAP tilauksen saavuttua tietokantaan.

Yksivaiheiset reseptit esitetään editoitavana taulukkona ja monivaiheiset reseptit esitetään puurakenteisena taulukkona, jossa vaiheet ja stepit ovat avattavia puurakenteen haaroja. Vaiheita ja steppejä voidaan kopioida myös leikepöydän kautta reseptiä editoitaessa.

Tiedot tallentuvat relaatiotietokantaan (SQL Server tai Oracle), josta samat tiedot ovat muiden AWR Desktop- ja raportointituotteiden käytettävissä.

Reseptien hierarkia

Reseptit ovat rakenteeltaan hierarkisia. Ylin hierarkiataso on reseptityyppi, reseptityyppi sisältää yhden tai useita eri vaiheita. Vaihe sisältää yhden tai useita parametreja. Vaiheella voi olla myös askelia, jotka sisältävät parametreja. Parametrilla voi olla yksi tai useampia aliparametreja.

Reseptihierarkiassa säädetään reseptin puurakennehierarkian lisäksi erilaisia parametrien ominaisuuksia, tyyppi (pudotusvalikko sisältöineen, numero/teksti, täytön pakollisuus, ala- ja ylärajat jne.). Kukin reseptiparametri kiinnitetään omaan rajapintataulun kenttäänsä (jota käytetään reseptin välitykseen automaatiojärjestelmään tai logiikalle).

Reseptihierarkia rakennetaan puurakennetta editoimalla. Puurakenne mahdollistaa monimutkaistenkin hierarkioiden rakentamisen.

Reseptien haku

Reseptejä haetaan valintapaneelin tarjoamilla hakuehdoilla ja reseptilistan sarakkeiden mukaan voi tehdä myös suodatuksia. Listalla näytetään uusin versio kustakin reseptistä ja lisäksi samalla koodilla löytyvät aiemmat versiot reseptistä.

Reseptien avaus ja editointi

Reseptit saa avattua tuplaklikkamalla valintapanelin haluttua reseptiversiota. Valintapanelin tekstiväri kertoo käyttäjälle reseptin tilan (avattu editoitavaksi, keskeneräinen, valmis, hyväksytty). Lisäksi rivin taustavärin ollessa keltainen, indikoidaan, että kyseinen versio on viimeksi lähetetty automaatiojärjestelmään.

Reseptit avautuvat oletuksena aina katselutilassa. Reseptit saadaan editointitilaan omalla painikkeella, aina kirjautuneen käyttäjän oikeuksien mukaisesti. Reseptejä editoidaan lisäämällä erityisestä vaiheet näkymästä reseptille vaiheita haluttuun järjestykseen raahaamalla (drag-drop periaatteella) reseptin puurakenteeseen haluttuun kohtaan ja säätämällä vaihekohtaiset asetukset halutuiksi.

Reseptivaiheiden editointi

Reseptivaiheita voidaan siirtää reseptin sisällä myös raahaamalla, sekä Windowsin leikepöydän kautta leikkaa-liimaa / kopioi-liimaa toiminnoilla. Vaiheiden sisällä voi olla myös askelia. Askelilla tai vaiheilla voi olla parametreja, jotka sisältävät itse reseptiarvoja. Reseptiarvot voi olla tyypiltään pudotusvalikoita, tekstiä, numeroita, on-off tietoja. Pudotusvalikko voi sisältää esim. raaka-aineita tai erilaisia laitteen tiloja valittavaksi. Numerotyyppisille arvoille voidaan määritellä ala- ja ylärajat. Parametrille voidaan määritellä onko sen syöttö reseptissä pakollinen vai ei.

Reseptien tallennus ja versiointi

Reseptiä tallennettaessa ja hyväksyttäessä sovellus kysyy aina kirjautumistunnuksen. Reseptien tallennus perustuu versiointiin, jolloin kaikki samaa reseptikoodia koskevat tallennusversiot jäävät talteen tietokantaan. Reseptikoodin lisäksi käytettävissä on myös tuotekoodi, joka välitetään automaatiojärjestelmään asti, mahdollistaen samalle tuotekoodille sisällöltään toisistaan poikkeavia reseptejä (esim. jos samaa tuotetta tehdään eri valmistuserien yhteydessä alusta asti, puolivalmisteesta tai vaikkapa poikkeavista raaka-aineista). Kun resepti on avattu editoriin, voidaan edellisiä reseptin versioita sisältöineen selata nuolipainikkeilla tai valita ponnahdusvalikosta haluttu versio listalta. Mikä tahansa version voidaan avata editoitavaksi.

Käyttäjähallinta

AWR Desktop käyttäjähallinta kattaa erilaiset tietoturvatarpeet. Lähtökohtaisesti käyttäjät tunnistetaan Windows autentikoinnilla AD käyttäjätunnusten avulla.

Jos AWR Desktop Recipe ohjelmisto on asennettu palvelimelle, joka on automaatioverkon puolella palomuurin takana ja AD tunnistuksen vaatimaa palomuuriasetusta ei voida tehdä, voidaan toimistoverkon puolelle asentaa erityinen Windows tunnistuksen tunneloiva palvelu, joka takaa verkkoturvallisen tunnistamisen käyttäjien omalla Windows AD tunnuksella.

AWR Desktop Recipe ohjelmiston omalla käyttäjäoikeus hallintatoiminnolla voidaan sovelluksessa konfiguroida kullekin käyttäjälle juuri hänen tarvitsemansa käyttöoikeudet. Määritys voidaan tehdä reseptityyppikohtaisesti. Tarvittaessa voidaan käyttää reseptipalvelimen paikallisia Windows tunnuksia autentikointiin, jos yhteyttä toimistoverkon AD palvelimelle ei voi luoda edellä mainitulla tunnelointipalvelullakaan.

Reseptien hyväksyntä

Hyväksyjiä voi olla usean eritasoisia ja ne voidaan määritellä käyttöliittymäeditorin käyttäjät välilehdeltä reseptityyppikohtaisesti. Tällöin voi olla eri roolin täyttäviä reseptin hyväksyjiä, esim. Tuotekehitys, työturvallisuus, valmistus, automaatio, jne roolien mukaisesti.

Roolit voidaan konfiguroida vapaasti ja määritellä minkä roolin mukaiset hyväksyjät millekin reseptityypille täytyy olla.Kun resepti hyväksytään, syntyy palvelimelle myös reseptiversiokohtainen PDF tiedosto, josta näkyy reseptien editoijat ja kaikki hyväksyjät. Tarvittaessa myös reseptin editointiin liittyvät lokitiedot (erillisellä asetuksella).Kaikki hyväksytyt reseptit voidaan lähettää automaatiojärjestelmään omalla painikkeellaan.

Jäljitettävyys

Recipe moduli kirjaa lokititetoihinsa käyttäjien resepteille kohdistamia tärkeimpiä toimenpiteitä ja ohjelma sisältää toiminnot lokitietojen selailuun eri hakuehdoin. Ohjelmiston konfigurointitoiminnoilla voidaan säätää miten tarkkaa lokitietoa kerätään ja mitkä lokitiedoista tulee automaattisesti reseptin tulosteeseen mukaan.
Versiohallinta mahdollistaa minkä tahansa järjestelmään asti lähetetyn reseptiversion tarkastelun jälkikäteen. Aina kun resepti hyväksytään, syntyy myös reseptiversiota vastaava PDF tiedosto palvelimelle.

Palvelimelle tallentuneet PDF tiedostot on suojattu jälkikäteen tapahtuvalta editoinnilta ja jaetaan tarvittaville henkilöille selainpohjaisesti read only oikeuksin. Reseptien tallennuksen ja hyväksynnän yhteydessä tehdään aina sähköinen allekirjoitus, joka tallentuu osaksi PDF tiedostoa. PDF tiedosto on suojattu myös editoinnilta PDF asetuksin, joten myös selaimesta ladatun tiedoston muuttaminen tallentamalla tiedosto ja avaamalla PDF editorilla on estetty.

Reseptit raportoinnin osana

AWR Desktop Recipe sovelluksen tallentamat reseptit säilytetään tietokannassa, josta sitä voidaan käyttää osana AWR raportointityökaluilla toteutettavan eräraportoinnin tietoja. Näin voidaan yhdistää reseptien säätöparametrit tuotannon aikana raportointijärjestelmään lähettämiin toteutuneisiin tietoihin ja laadunvalvontahenkilöstön on helpompi jäljittää prosessissa tavoitellut tekijät toteutuneisiin. Myös muut AWR Destop tuotemodulit voivat tarvittaessa hyödyntää tietokantaan tallennettuja reseptitietoja.

Kielituki

AWR Desktop sovellusmodulit tukevat eri kieliversioita, oletuksena mukana tulevat suomi ja englanti. Uusia kieliversioita voidaan ottaa mukaan myöhemminkin.

Tulostus

Reseptit voidaan tulostaa kirjoittimelle tai pdf-tiedostoon. Tulostukseen tulee reseptitietojen lisäksi asiakaskohtaiseia perusasetuksia ja valitessa myös reseptiin liittyviä lokitietoja ja versiohistoria sivu, josta näkee eri tallentajat ja hyväksynnät, sekä mistä versioista tulostettu resepti on alun perin johdettu.