In English

Raporttitiedot

Haettavat raporttitiedot voivat olla aikaan sidottua tietoa esim. syklisiä prosessimittaustietoja tai erä-/tapahtumapohjaisia tietoja.

Raportoitavat tiedot esitetään taulukkomuodossa ja numeeriset arvot lisäksi trendeinä tai haluttuina kaavioina omassa graafisessa osiossa.

Taulukkomuodossa taulukon alareunaan tulostuu numeromuotoisten sarakkeiden tilastolliset tiedot haetuilta riveiltä.

Aikatasot

Raportointiohjelmisto tuottaa raportille eri aikatasot, jolloin raportin määrittelyn tuloksena syntyy automaattisesti vrk-, kuukausi- ja vuosiraportti. Näiden lisäksi tiedot voidaan hakea raportille myös vapaamuotoisella aikavälillä.

Suodatusehdot

Raporteille on mahdollista määritellä suodatusehtoja, joiden avulla rajataan raportille haettavaa tietomäärää. 

Suodatusehdon avulla voidaan hakea esim. eräkohtaisia tietoja tai muita tapahtumiin pohjautuvia tietoja.

Taulukkomuotoinen esitys

Raportointiohjelmiston taulukkomuotoinen esitys sisältää monipuolisia toimintoja tiedon tarkempaan analysoimiseen.

  • Tiedon suodattaminen minkä tahansa saraketiedon perusteella
  • Tietojen uudelleen järjestäminen halutun saraketiedon pohjalta nousevaan tai laskevaan järjestykseen
  • Raja-arvo ylitysten indikoiminen huomioväreillä
  • Tietojen ryhmittely yhden tai useamman saraketiedon perusteella
  • Sarakekohtaiset aggregaatti määritykset

Kuvaaja

Raportille haettuja numeerisia mittausarvoja voidaan analysoida myös graafisessa muodossa.

Esitettäville positiokäyrille voidaan määritellä ylä- ja alaskaalausrajat valmiiksi, jolloin positiokäyrät piirtyy näytölle järkevästi skaalattuina.

Kuvaaja-aluetta voidaan lisäksi tarkentaa halutun kokoiseksi alueeksi zoom-toiminnon avulla. Aktivoimalla hiusviiva-toiminto, saadaan positoiden mittausarvot näkyviin kursoriviivan osoittamalta ajanhetkeltä.

Tietojen muokkaus

AWR DataViewer ohjelmisto kautta voidaan muokata raportille haettuja tietoja ja tallentaa muutokset takaisin relaatiotietokannan lähdetauluun. Tietojen muokkaus on aina käyttäjätunnistuksen takana. Tiedot muutoksista; kuka tiedon on muuttanut, milloin tiedot on muutettu sekä tiedon vanha ja uusi arvo, tallentuvat aina erilliseen lokitauluun.

Porautuvuus

AWR Desktop Reporting modulin raporttien sarakkeille voidaan määritellä porautumislinkkejä eri http sivuille, varustettuna parametreilla. Tällaista linkkiä hyödyntämällä voidaan käynnistää mikä tahansa html sivu tai jokin AWR Desktop moduli niin, että parametrina ollut tieto välittyy hakuehdoksi ikkunaan. Esimerkiksi voidaan hakea tiettyä positiota vastaavat hälytykset tai jokin HMI View näyttö, josta alkuperäistä tietoa vastaavia asioita voi tarkastella tarkemmin.

Raporttieditori

Raporttieditorin kautta muodostetaan uusia ja muokataan olemassa olevia raportteja. Editorin avulla määritellään raportin ulkoasut, luetellaan esitettävät tiedot sekä tulostusasetukset. Raportille voidaan määritellä myös laskennallisia ja ehdollisia sarakkeita. 

Raportti on mahdollista tallentaa luonnos tilaan, jolloin se näkyy vain raporttieditorissa. Jos se tallennetaan julkaistu tilaan, se näkyy AWR Desktop Reporting modulin käyttäjille heille annettujen raporttikäyttöoikeuksien mukaan.

Raporttien käyttöoikeudet

Raportteja voidaan tallentaa raporttieditorin käyttäjän yksityiskäyttöön tai yleiseen käyttöön. Yksityiskäyttöön tallennettaessa raportit näkyvät vain ne luoneelle käyttäjälle.

Kun tallennus tehdään yleiseen käyttöön, voidaan määritellä ketkä pystyvät raporttia käyttämään AWR käyttäjätunnuksiin liitetyn käyttäjäroolin avulla. Näin varmistuu, että käyttäjät pääsevät käsiksi vain heille tarkoitettuun tietoon. 

Käyttäjätunnistus on mahdollista tehdä AD tunnusten avulla, jolloin autentikointi täyttää asiakkaan tietohallinnon vaatimukset.

Tietolähteitä

AWR Desktop DataView moduliin on mahdollista hakea tietoa eri tietolähteistä, esimerkiksi Oracle, SQL Server, Honeywell PHD ja Wonderware Historian tietokannoista. Tiedot voivat olla tietokantaan valmiiksi laskettuja tai sitten voidaan tehdä raporttieditorilla kaavoja, joiden avulla voidaan käyttää raakatiedon sijaan rivitasolla laskettua tietoa.

Tulostus

Trendikuvaajat voidaan tulostaa kirjoittimelle tai pdf-tiedostoon. Numeeriset arvot kuvaajista voidaan puolestaan tulostaa suoraan Excel-tiedostoon.

Kielituki

AWR Desktop sovellusmodulit tukevat eri kieliversioita, oletuksena mukana tulevat suomi ja englanti. Uusia kieliversioita voidaan ottaa mukaan myöhemminkin.